Keystone logo
University Of Agricultural Sciences And Veterinary Medicine, Cluj-Napoca

University Of Agricultural Sciences And Veterinary Medicine, Cluj-Napoca

University Of Agricultural Sciences And Veterinary Medicine, Cluj-Napoca

Introducere

Învățământul superior din Transilvania se bucură de o lungătradiție, universitateanoastrăfiindfondatăînanul 1869. Pe duratacelorpeste 145 de existență, fostulInstitut de Învățământ Agronomic Cluj-Mănăştur a beneficiat de aportulunorpersonalitățișispecialiști de primămărime din diferitedomeniiagricole. Înprezent, universitateanoastrăeste una dintrecelemaiprestigioaseUniversități de ȘtiințeleVieții din România.

Înfiecare an, peste 2000 de studenți, specialiștiînagricultură, horticultură, biotehnologie, zootehnie, medicinăveterinară, științașitehnologiaalimentelor, absolvăcursurileuniversitățiinoastre. Datorităsecțiilor de studiiînlimbileenglezășifranceză, un număr mare de studențistrăini se alăturăstudențilorromâni, într-unuldintrecelemaiatractivecampusuri din țară.

Înultimuldeceniu, Universitatea de Științe Agricole șiMedicinăVeterinară din Cluj-Napoca (USAMV) a cunoscut o dezvoltareimpresionantă, mai ales înurmamodificăriimisiuniișistrategiei sale pentru a deveni o universitate de cercetare.

Înurmaevaluăriinaționale ARACIS, universitatea a primitcelemaibuneaprecieri. Totodată, universitateanoastră a fostevaluată de douăori de cătreAsociațiaUniversitățilorEuropenefiindclasată recent în Top 12 al celormaibuneuniversități de cercetareavansatășieducație din România.

Personalul didactic șistudenții (peste 7000) beneficiază de tehnologie de ultimăorăși de facilitățipentrudesfășurareastudiilorteoreticeși a cursurilor practice. De asemenea, încadruluniversității se desfășoarăproiecte de cercetareînlaboratoare, centre de cercetare, institute șispitaleveterinaredotate cu echipamenteperformante. Campusuluniversitățiinoastre se mândrește cu o bibliotecădotată cu echipament modern și cu o fermă pilot care se întinde pe o suprafață de maimult de 2000 de hectare.

Un mare număr de membri din cadrulpersonalului didactic șidintrestudenți au beneficiat de burse de studiuîncadruluniversităților din diferitețărimembre ale UniuniiEuropene. Mai mult de 200 de studențiviziteazăuniversitateaînfiecare an, întimpce 300 de studențibeneficiază de burse încadrulprogramelor Erasmus sau Leonardo pentru a studiaînstrăinătate.

USAMV acordăcercetăriișiinovației un loc de primăimportanță, înconsecință, un procentsemnificativ din bugetuluniversitățiiprovine din granturinaționaleșiinternaționale. De asemenea, universitateaoferăanualgranturi de cercetaretinerilorcercetătorișigăzduiește un simpozioninternațional care atragemaimult de 600 de participanți.

Pe plan internațional, USAMV are o activitatefoarteintensă. Universitatea are încheiateacorduri de colaborare cu universitățiși institute de cercetare din peste 40 de țări, contribuind ca membruactivînactivitateaunorasociațiiinternaționale ca: EUA, ICA, CASEE, DRC, GCHERA, AUF, UBS, etc.

Cred cu fermitatecăprinintermediulnoului program “Strategy to 2020”, USAMV va continua să se dezvolteșisăîșiaducăaportulprintr-o cercetareșieducație, la celmaiînaltnivel, la progresulagriculturii din Româniași la implementareanoiistrategii a UE cu privire la regiuneaDunăriiîndomeniulȘtiințelorVieții

Locații

  • Bună Ziua

    Calea Mănăștur,3-5, 400372, Bună Ziua

    Programe

    Întrebări