Keystone logo
Technical University Of Cluj-Napoca

Technical University Of Cluj-Napoca

Technical University Of Cluj-Napoca

Introducere

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cuprindedoisprezecefacultățirepartizateînceledouăcentreuniversitare, Cluj-Napoca și Baia Mare, la care se adaugăextensiileînlocalitățile Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare șiZalău. Oferta educațională, organizatăînsistem Bologna, cuprindeprograme de licență, masteratșidoctorat, precum șiprograme de formarecontinuă..

Domeniile de studii au o largăcuprindere, de la inginerie la arhitectură, științefundamentale, socio-umaneșiarte. De asemenea, încadrulUniversitățiiTehnice, funcționeazăDepartamentulpentruEducațieContinuă, Învățământ la Distanțăși cu FrecvențăRedusă, care organizeazășideruleazăactivitățișiprograme de educațiecontinuă, cursuripostuniversitare, programeșicursuri de dezvoltareprofesionalăcontinuăsaubazate pe standardeocupaţionale.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca estepreocupată de schimbulinternațional de valoriștiințifice, iaraceastătendință se regăseșteîncelepeste 400 de acorduri de colaborareinteruniversitarăsauînnumărul mare de mobilități ale studenților. Deschidereaîncontinuaresprespaţiuleuropeanșimondial al învăţământuluişicercetăriiprintr-un processtatornic de internaţionalizarereprezintăunuldintreobiectivelemajore ale universității.

Cercetareaeste, alături de educaţie, principalaprioritate a UniversităţiiTehnice din Cluj-Napoca. Întoatefacultăţileuniversităţiifiinţeazăstructuri de cercetare, de la colective, grupurişilaboratoare, până la centreşiplatforme de cercetare. Performanţaancoratăînperspectivamediului socio–economic, vizibilitateaşicooperareainternaţională, precum şinoutateaştiinţificăşiinterdisciplinaritatea sunt câtevadintrecaracteristicilemediului de cercetare din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Direcţiile de cercetaredeschise sunt orientate pe priorităţileşiperspectivele pe plan mondial: de la tehnologiainformaţieişicomunicaţii, la energiiregenerabileşiecologie; de la superconductivitate, spintronicăşinanomateriale, la management şirobotică; de la mecatronicăşiinginerieelectrică, la autovehiculşilocuinţaviitorului, ori la urbanism șisocietate.

Locații

  • Bună Ziua

    Strada Memorandumului,28, 400114, Bună Ziua

    Întrebări